LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần lễ thứ :    
   
File đính kèm : {{tep.FileName}}
Chú thích lần sửa:
Lần 1: Đỏ
Lần 2: Xanh
Lần 3: Tím
Thứ ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
{{x.Thu}}
{{x.Ngay}}
{{dt.NgayGioBD | date :'HH:mm'}} {{dt.NoiDung}} {{dt.ThanhPhan}} {{dt.DiaDiem}} {{dt.ChuTri}}
Ghi Chú :
 

Thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn Phòng 41, Tầng 4, Tòa nhà 15 tầng
  • ptcns@qnu.edu.vn
  • (84-56) 3846806
  • www.ptcns.qnu.edu.vn

Bản đồ chỉ đường